PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Calificările pe care Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor le dezvoltă prin oferta sa de studii sunt înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS.

În cadrul Domeniului Ingineria Produselor Alimentare sunt organizate 3 programe de studii:
  • Ingineria Produselor Alimentare,
  • Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare,
  • Pescuit şi Industrializarea Peştelui.
In anii I si II de studii studenţii admişi la acest Domeniu urmează cursuri care le asigură o solidă pregătire inginerească. În anii III şi IV studenţii urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale în acord cu calificarea programului de studii urmat (ales în semestrul al II-lea al anului II universitar), astfel încât după parcurgerea întregului program de studii şi obtinerea diplomei de Inginer, absolvenţii vor putea ocupa diferite posturi de pe piaţa muncii.Programele de studii permit, în acelaşi timp, tuturor studenţilor, acumularea de competenţe transversale.

Programul de studii Controlul şi Expertiza produselor Alimentare

Titlul obţinut: Inginer
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L120150030
Denumirea calificării: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare
Număr total de credite: 240

Compeţente profesionale
C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare;
C5. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor;
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.

Competenţe transversale
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării
Auditor în domeniul calităţii (242303); Analist calitate (242307); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320); Inginer în industria alimentară (215201); Subinginer în industria alimentară (215202); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Cercetator în tehnologia prelucrării produselor agricole (252201); Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252202); Asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252203); Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare (252204); Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252205); Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252206); Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri (232101); Profesor în învăţământul gimnazial (232201); Analist cumpărări/consultant furnizori (241401); Expert tehnic extrajudiciar (241801); Expert/inspector vamal (241907); Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (241948).

O preocupare constantă a cadrelor didactice de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi o reprezintă dezvoltarea de proiecte educaționale internaționale.
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi a condus la nivel european proiectul educaţional cu acronimul Tu_BE_Safe (Tuning and Upgrading Food Safety Curricula for BSc), centrat pe siguranţa alimentară, considerată temă prioritară în instruirea studenţilor din domeniul ştiinţei alimentelor şi biotehnologiei. Au identificat competenţele comune siguranţei alimentare din diferite programe de învăţământ, temele cheie precum şi modalităţi similare de evaluare a competenţelor. A fost elaborat un portofoliu de studii de caz şi o serie de materiale educaţionale. Toate acestea sprijină pregătirea absolvenţilor Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi pentru integrarea într-o piaţă de muncă globală, în care problemele de siguranţă alimentară trebuie abordate integrat.

Tuning and Upgrading Food Safety Curricula for BSc (2010-2847/001-001 CPT EU-US)
  • Proiect de cooperare bilaterală transatlantică EU-USA POM, condus la nivel european de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (Conf.dr.ing. Daniela Borda),
  • Parteneri în consorțiu: Iowa State Univeristy şi Cornell University din Statele Unite ale Americii şi Universitatea din Liubliana (Slovenia) din Uniunea Europeană.
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Controlul si expertiza produselor alimentare

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare