PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează în cadrul Domeniului Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală programul de studii Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism. Programul este acreditat ARACIS.
În anii I şi II studenţii urmează cursuri care asigură pregătirea inginerească, în timp ce în anii III şi IV ei urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale.Competenţele profesionale acumulate de absolvenţii programului de studii Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism le permit acestora sa ocupe un număr important posturi de pe piaţa muncii.

Programul de studii Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Titlul obţinut: Inginer
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L120230090
Denumirea calificării: Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Număr total de credite: 240

Competenţe profesionale

C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti;
C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale;
C3. Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activităţi;
C4. Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului;
C5. Managementul unităţilor de producţie/prestări servicii în alimentaţie publiăa şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu;
C6. Conceperea unor noi produse şi servicii; controlul calităţii şi auditul producţiei/serviciului nou prestat.

Competenţe transversale

CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente;
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât şi intr-o limbă de circulaţie internaţională.

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării

Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri (232101); Consilier orientare privind cariera (241208); Consultant în domeniul forţei de muncă (241209); Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională (241218); Inspector de specialitate asigurări (241601); Specialist în domeniul calităţii (242301); Inginer economist (244109); Analist în turism (244204); Director societate comercială (121004); Director adjunct societate comercială (121005); Director comercial (121017); Director vânzări (121018); Director de societate comercială agricolă (121031); Antreprenor în economia socială (121032); Şef departament logistică (122678); Şef serviciu marketing (123301); Şef birou marketing (123302); Şef birou aprovizionare-desfacere (123501); Şef serviciu aprovizionare-desfacere (123503); Director proiect (123713); Conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ (131401); Conducator întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante (131501); Director de departament organizare evenimente/banqueting (131514); Director de departament alimentaţie (131515); Director de department catering (131516); Tehnolog alimentaţie publică (349302); Inspector calitate producţie culinară (349306); Ghid de turism ecvestru (511313).
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare