Ecologie și protecția mediului

Programul de studii universitare de licență Ecologie și protecția mediului

Titlul obținut
Licențiat în Știința mediului
Codul calificării
L020040020
Denumirea calificării 
Ecologie şi Protecţia Mediului
Nivelul de studii
Licență
Domeniul
Ştiinţa Mediului
Număr de credite 
180
 
Competențe profesionale:

 
C1. Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului;
C2. Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe;
C3. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare;
C4. Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora;
C5. Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu;
C6. Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
 
 
Competențe transversale:

 
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi raspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
CT3. Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.