Antreprenoriat în producția alimentară

Programul de studii universitare de licență Antreprenoriat în producția alimentară

Misiunea programului de studiu Antreprenoriat pentru producție alimentară (APA) vizează dezvoltarea unui program formativ pentru obţinerea de cunoştinţe generale, de specialitate şi abilităţi practice în producția alimentară, în acord cu tendinţele moderne ale antreprenoriatului, calităţii şi siguranţei alimentare.

Misiunea programului de studiu APA constă în:
 • dezvoltarea unui program de studiu pe principiul dezvăluirii obiectivului de antreprenoriat în toată complexitatea sa și modul în care se pot obține din punct de vedere ingineresc și economic aceste deziderate;
 • furnizarea de specialiști cu înaltă specializare în antreprenoriat in producția alimentară, capabili să coordoneze procesele specifice pentru obținera unor alimente suficiente, sigure, optimizate nutrițional, și disponibile pentru consumatori;
 • dezvoltarea și implementarea unui program de studiu care să sprijine dezvoltarea inovatoare, holistică și durabilă în industria alimentară, cu accent antreprenorial pentru a instrui și educa studenții în tehnologiile de procesare actuale și emergente;
 • pregătirea specialiştilor pentru industria alimentară cu competenţe şi capacităţi tehnice şi manageriale specifice unei industrii alimentare mobile, elastice, rentabile;
 • iniţierea unei noi orientări în procesul de învăţământ, care prevede o conexiune interdisciplinară a cunoştinţelor de antreprenoriat, inginerie tehnologică, management şi marketing;
 • implementarea unui plan de învăţământ şi stabilirea disciplinelor în concordanţă cu necesităţile impuse de reorganizarea şi dezvoltarea industriei alimentare, în directă corelare cu nomenclatorul de profesii specifice în Uniunea Europeană;
 • dezvoltarea oefertei educaționale în acord cu nevoile reale ale economiei românești.

Obiectivul fundamental al programului de studiu APA constă în instruirea tuturor studenţilor la nivelul exigenţelor europene şi internaţionale și motivarea şi sporirea satisfacţiei tuturor partenerilor procesului de învăţământ şi cercetare – studenţi, cadre didactice, agenți economici.
Obiectivele generale ale programului de studii de licență APA sunt următoarele:
 • asigurarea unui echilibru între cunoştinţele generale şi cele de specialitate, astfel încât absolventul să fie calificat pentru practicarea profesiei;
 • dobândirea de către absolvenţi a unor capacităţi superioare de comunicare orală şi scrisă în cadrul domeniului de specialitate;
 • acumularea unor cunoștințe generale şi specifice care să asigure reproducerea şi înţelegerea proceselor generale şi specifice domeniului de industrie alimentară, precum şi capacitatea de a dezvolta planuri de afaceri/proiecte concrete pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din România;
 • implementarea unui plan de învăţământ care să confere abilități absolvenților de a lucra cu instrumente financiare, juridice, tehnologice şi umane, în directă corelare cu nomenclatorul de profesii specifice în Uniunea Europeană;
 • cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice în concordanţă cu planul de strategic al facultăţii.

Competențe profesionale
 • Proiectarea aplicațiilor tehnologice din industria alimentară și alimentație publică, elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a planului de afaceri.
 • Cunoașterea şi managementul tehnologiilor de industrie alimentară (surse de materie primă, procesare, tehnici de conservare, tehnici de ambalare, microbiologie, biotehnologii, condiții de depozitare, ş.a.).
 • Cunoașterea. exploatarea şi întreținerea utilajelor din industria alimentară şi capacitatea de a calcula consumurile de utilități.
 • Cunoașterea şi managementul resursei umane, aplicarea legislației muncii şi dezvoltarea continuă a resursei umane.
 • Cunoașterea sistemelor de calitate, managementul nutrițional şi energetic şi capacitatea de a asigura şi monitoriza siguranța alimentară.
 • Cunoașterea şi aplicarea politicilor agricole comunitare şi a tendințelor în agricultura europeană.

Competențe transversale
 • Cunoașterea elementelor economice ale antreprenorialului şi capacitatea de proiectare a unui antreprenoriat fezabil financiar.
 • Cunoașterea tehnicilor de comunicare pentru identificarea oportunităților de dezvoltare personală prin utilizarea eficientă a resurselor informaționale.
 • Dezvoltarea şi managementul compartimentului de cercetare-dezvoltare.
 • Cunoașterea şi exploatarea comportamentului consumatorului.

Abilități specifice ocupației dobândite de absolventul programului de studiu APA:
 • capacitatea de a identifica oportunități, asumarea riscului şi a răspunderii, armonizarea resurselor financiare şi umane;
 • motivarea conceptului de afacere şi orientarea către soluții inovatoare;
 • manifestarea unei atitudini de leadership cu o motivație şi viziune clară privind scopul şi performanțele ce trebuie realizate;
 • conștientizarea unor caracteristici şi competențe psihologice, sociale şi de management (inovația, inteligența emoțională, capacitatea de a comunica convingător, capacitatea de percepție corectă a partenerilor şi salariaților, capacitatea de a valoriza relațiile interumane, cunoștințe şi competențe de management).
 • conducerea proceselor tehnologice din unitățile de industrie alimentară;
 • abilități de proiectare a produselor alimentare noi;
 • capacitatea de implementa un program de control al calității produselor alimentare;
 • cunoașterea utilajelor şi instalaţiilor folosite în industria alimentară;
 • cunoașterea tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deșeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecției mediului.