Biotehnologii pentru industria alimentară

Programul de studii universitare de licență Biotehnologii pentru industria alimentară

Titlul obținut
Inginer 
Codul calificării
L120270030
Denumirea calificării 
Biotehnologii pentru industria alimentară
Nivelul de studii
Licență
Domeniul
Biotehnologii
Număr de credite 
240
 
Competențe profesionale:

C1. Utilizarea adecvată a fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate;
C2. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor;
C3. Utilizarea proceselor biologice în diferite forme şi nivele de manifestare pentru obţinerea bioproduselor;
C4. Asigurarea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi eliminarea riscurilor în procesele biotehnologice;
C5. Conducerea şi planificarea activităţilor specifice din unităţi economice sau compartimente ale acestora;
C6. Expertizarea şi controlul calităţii bioproduselor.
 
Competențe transversale:

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
 
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării

Inspector de specialitate protecţia muncii (241204); Formator (241205); Analist calitate (242307); Analist (213101); Consilier tehnic (214439); Inginer în industria alimentară (215201); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Reprezentant tehnic şi comercial (341501).