Controlul și expertiza produselor alimentare

Programul de studii universitare de licență Controlul și expertizarea produselor alimentare

Titlul obținut
Inginer 
Codul calificării
L120150030
Denumirea calificării 
Controlul și expertizare produselor alimentare
Nivelul de studii
Licență
Domeniul
Ingineria Produselor Alimentare
Număr de credite 
240
 
Competențe profesionale:

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare;
C5. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor;
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.
 
 
Competențe transversale:

CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.
 
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării

Auditor în domeniul calităţii (242303); Analist calitate (242307); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320); Inginer în industria alimentară (215201); Subinginer în industria alimentară (215202); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Cercetator în tehnologia prelucrării produselor agricole (252201); Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252202); Asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole (252203); Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare (252204); Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252205); Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252206); Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri (232101); Profesor în învăţământul gimnazial (232201); Analist cumpărări/consultant furnizori (241401); Expert tehnic extrajudiciar (241801); Expert/inspector vamal (241907); Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (241948).