Piscicultura și acvacultură

Programul de studii universitare de studii de licență Piscicultură și Acvacultură


Misiunea programului de studiu Piscicultură și Acvacultură (PA) constă în pregătirea de specialişti care să rezolve probleme biotehnice complexe cu privire la obținerea, creșterea, exploatarea şi valorificarea raţională a bioresurselor acvatice, atât din apele naţionale (naturale şi amenajate) cât şi internaţionale.

Obiectivul fundamental al programului de studiu PA constă în instruirea studenților pentru dobândirea unor cunoștințe, abilităţi și competențe definitorii pentru profesia aleasă, la nivelul exigențelor europene și internaționale, astfel încât după absolvire să se integreze pe piața muncii si să se implice activ în dezvoltarea societății civile. 


Obiectivele specifice ale programului de studii Piscicultură și Acvacultură urmăresc crearea abilităţilor practice specifice cu privire la:

  • cunoaşterea mediului acvatic sub aspectul caracteristicilor sale fizico-chimice şi biologice, precum şi al mecanismelor productivităţii şi producţiei bioresurselor acvatice;
  • proiectarea, realizarea şi managementul sistemelor de producţie industrială a bioresurselor alimentare acvatice;
  • aplicarea unor tehnologii performante, cu un înalt grad de mecanizare şi automatizare, pentru obţinerea bioresurselor alimentare pescăreşti; 
  • însuşirea tehnologiilor specifice privind condiţionarea, păstrarea şi industrializarea bioresurselor alimentare pescăreşti;
  • exploatarea durabilă a bioresurselor alimentare pescăreşti în condiţiile conservării echilibrului ecologic al ecosistemelor acvatice naturale;
  • fundamentarea tehnicilor, echipamentelor şi instalaţiilor de pescuit ce asigură exploatarea durabilă a bioresurselor alimentare pescăreşti;
  • reconstrucţia ecosistemelor acvatice degradate în scopul sporirii potenţialului de producere a bioresurselor acvatice; 
  • cunoaşterea şi implementarea reglementărilor specifice în domeniul asigurării calităţii bioresurselor alimentare pescăreşti.
    Prin parcurgerea programului de studiu de licență PA, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:
Competențe profesionale
C1. Elaborarea, implementarea şi coordonarea proceselor tehnologice specifice creşterii animalelor şi a organismelor acvatice
C2. Elaborarea de proiecte tehnice pentru înfiinţarea/modernizarea exploataţiilor de creştere a animalelor, piscicultură şi acvacultură şi pentru accesarea de resurse financiare
C3. Selecţia, ameliorarea, producerea şi valorificarea materialului biologic de reproducere în piscicultură şi acvacultură.
C4. Managementul, marketingul, procesarea şi valorificarea organismelor acvatice
C5. Aplicarea politicilor agricole comunitare la nivel naţional în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării organismelor acvatice
C6. Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în domeniul pisciculturii şi acvaculturii
 
Competenţe transversale
CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare
CT2. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol concret în cadrul acesteia şi respectarea principiilor diviziunii muncii
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde constant exigenţelor economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională
Inserții socio-profesionale ale absolvenților PA pe piața muncii

Inginer-sef piscicultura si vanatoare (131202); Inginer tehnolog in zootehnie (213215);  Inginer de cercetare in pescuit si acvacultura (214127); Cercetator în pescuit si acvacultura (214126); Asistent de cercetare în pescuit si acvacultura (214128); Analist cumparari/consultant furnizori (243301); Cercetător în domeniul zoologic (254109); Asistent de cercetare în domeniul zoologic (254110); Profesor în învăţamântul liceal (233001).