Știința și Ingineria Alimentelor

Misiunea 
Programului de studiu este în acord cu misiunea Facultăţii şi a Departamentului organizator şi vizează obiective generale şi specifice cu referire la:
  • programele formative, prin creşterea eficienţei şi a calităţii activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
  • creşterea interesului masteranzilor pentru perfecţionarea profesională şi cercetarea ştiintifică prin antrenarea în activităţile educative şi de cercetare (antrenarea ca membri în echipele de cercetare ale granturilor), continuarea studiilor prin programul de doctorat;
  • dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru învăţămant şi cercetare prin atragerea de fonduri structurale, proiecte din cadrul planului naţional de cercetare dezvoltare şi proiecte internaţionale;
  • creşterea competitivităţii şcolii gălăţene în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor, a prestigiului şi a vizibilităţii comunităţii academice prin publicaţii recunoscute pe fluxul principal, participarea la manifestări de prestigiu, brevete, premii, reprezentări în asociaţii profesionale de prestigiu, platforme tehnologice, comitete şi comisii reprezentative în domeniul educaţiei şi a cercetării ştiinţifice din invăţămantul superior;
  • formarea continuă a studenţilor şi a cadrelor didactice în acord cu cele mai moderne tendinţe de la nivel european prin promovarea programelor de mobilităţi Erasmus, Leonardo da Vinci, Cost etc;
  • promovarea principiilor etice universitare şi a deontologiei profesionale;
  • transferul tehnologic şi implementarea rezultatelor cercetării în producţie în acord cu tendinţele actuale moderne ale ariei tematice alimentaţie, agricultură şi biotehnologie, care promovează producţia de alimente cu valoare nutritivă şi funcţională, securitatea alimentară şi siguranţa alimentelor, precum şi protecţia mediului înconjurător.

Competențe profesionale
Utilizarea şi conducerea tehnologiilor avansate în industria alimentară;
Identificarea şi aplicarea unor metode de cercetare în domeniul ştiinţei alimentelor, tehnologiilor alimentare, utilajelor specifice industriei alimentare şi biotehnologie;
Managementul unui sistem nutriţional de procesare;
Managementul unui sistem de valorificare subproduse, tratare deşeuri şi protecţia mediului;
Proiectarea şi promovarea de produse alimentare şi aplicare de strategii în domeniul alimentaţiei;
Identificarea şi aplicarea unor strategii de cercetare.

Competențe transversale
Formarea şi dezvoltarea aptitudinii de lider de echipă şi a gândirii critice;
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, competenţelor participative în echipe de producţie - cercetare - dezvoltare şi de management aplicat;
Amplificarea dezvoltării activităţilor independente, activităţilor de cercetare - dezvoltare şi a spiritului de învăţare continuă cu respectarea principiilor eticii şi deontologiei profesionale.