Știința și Ingineria Bioresurselor Acvatice

Misiunea 

Dezvoltarea valenţelor profesionale şi a aptitudinilor de cercetare ale absolvenţilor studiilor de licenţă aplicate în domeniul exploatării şi gestionării durabile a bioresurselor acvatice. Disciplinele din planul de învăţământ al specializării SIBA urmăresc completarea cunoştinţelor fundamentale dobândite în cadrul ciclului de licenţă al specializărilor Pescuit şi Industrializarea Peştelui, Ingineria Produselor Alimentare, Ecologie şi Protecţia Mediului cu precădere, dar nu numai, prin abordarea unor tematici complementare ce vizează intensificarea producţiei din acvacultură utilizând tehnologii moderne şi, implicit, a unor sisteme suport complexe, controlul calităţii efluentului în scopul diminuării impactului de mediu, utilizarea biotehnologiilor in alimentaţia organismelor de cultură, biosecuritatea şi siguranţa produsului final al procesului de acvacultură, ameliorarea genetică a speciilor de cultură ş.a.

Din această perspectivă, activităţile didactice se află într-o strânsă legătură cu activitatea de cercetare, punându-se accentul pe caracterul formativ şi aplicativ al acestora pentru obţinerea de cunoştinţe şi abilităţi cu caracter transdisciplinar, în acord cu tendinţele europene şi mondiale.


Obiective
Atingerea competenţelor profesionale vizate de programul de studiu de masterat;
Atingerea competenţelor de cercetare la nivel profesional sau la nivelul de accedere către doctorat;
Inter-raţionalizarea specialistului format cu mediul economic (practică, colaborare, cercetare);
Pregătirea specialistului pentru proiectarea tehnicilor, echipamentelor şi instalaţiilor din acvacultură dar şi al aplicării unor tehnologii moderne privind cultura organismelor acvatice cu valoare economică;
Pregătirea specialistului în managementul calităţii proceselor din acvacultură, marketingului produselor pescăreşti, evaluării impactului de mediu al tehnologiilor aplicate în acvacultură;
Obţinerea facultativă a unor abilităţi pedagogice prin modulul de pregătire specifică în acest domeniu.

Competențe profesionale
Optimizarea proceselor de reproducere şi crestere ale organismelor acvatice;
Proiectarea sistemelor recirculante de acvacultura industrială;
Managementul operaţional al sistemelor recirculante de acvacultura industrială;
Controlul calităţii în producţia şi exploatarea bioresurselor acvatice;
Conservarea şi protecţia bioresurselor acvatice;
Managementul şi marketingul producţiei şi exploatării bioresurselor acvatice.